Regulamin mediSTUDENT.pl

Regulamin ogólny

I. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: http://www.medistudent.pl oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. G. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, NIP 521 340 83 19, REGON: 140 718 275, zwaną dalej „Właścicielem”.


II. DEFINICJE

Portal– system zapewniający dostęp do stworzonego przez Właściciela serwisu internetowego www.medistudent.pl o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w postaci grupy stron, włączonych do sieci Internet, z ofertą informacyjną i handlową ogólnodostępną, nieodpłatną, jak również odpłatną w wybranym zakresie, świadczoną na wyodrębnionych stronach (które są dostępne również bezpośrednio), wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazą danych, oprawą graficzną i strukturą nawigacyjną, które umożliwiają GościomUżytkownikom korzystanie z informacji i narzędzi informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela oraz usług udostępnianych/oferowanych przez Właściciela poprzez serwis www.medistudent.pl, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Regulamin– niniejszy tekst wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, stanowiącymi jego integralną część.

Administrator– osoba(y) lub podmiot(y) zarządzająca(y)(e) i prowadząca(y)(e) całość lub poszczególne działy serwisu www.medistudent.pl, działające z upoważnienia Właściciela.

Gość– każda osoba wchodząca przez sieć Internet i przeglądająca ogólnie dostępne strony i zasoby Portalu, niezarejestrowana jako Użytkownik.

Użytkownik– każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający z zamkniętych działów Portalu po zarejestrowaniu się, tj. założeniu własnego Konta, do którego dostęp uwarunkowany jest posiadaniem swojego indywidualnego loginu (adresu e-mail) i hasła.

Konto– dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem funkcji, za pomocą których Użytkownik może wprowadzać i zarządzać danymi, opisami i innymi elementami umożliwiającymi korzystanie z Portalu, jak również dokonywać operacji związanych z jego funkcjonowaniem w Portalu, obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania z płatnych i nieodpłatnych działów z Portalu.

Wolny dostęp– dostęp oferowany w ramach Portalu nieodpłatnie, obejmujący informację ogólnodostępną (bez potrzeby rejestracji), jak również wybrane działy i funkcje dostępne po zalogowaniu (wymagana rejestracja).

Płatny dostęp – dostęp oferowany w ramach Portalu odpłatnie, obejmujący informację i wybrane funkcje portalu, które nie są ogólnie dostępne (wymagana rejestracja w Portalu i dokonanie płatności za dostęp). Płatny dostęp dotyczy:

·Abonamentu – dostępu czasowego do całości materiałów, które nie są ogólnie dostępne

·Dostęp do wybranych materiałów – dostęp jedynie do tych materiałów, które za pomocą formularza wskazał użytkownik

Świadczenie usługi drogą elektroniczną -wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Usługi –usługi oferowane na stronach Portalu, świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:

 • usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika lub Gościa poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie www (dotyczy wszystkich stron Portalu),
 • usługi wyszukiwania i pobierania danych - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na wyszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na wybranym serwerze danych lub ich części.

Baza danych –zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych przez Właściciela według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi.

Pobieranie danych –stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości Bazy danych.

Materiał Użytkownika– wszelkie materiały zamieszczone w Portalu przez Użytkownika w formie tekstowej (opisy, opinie i inne), materiałów reklamowych, opisów firm, zdjęć, własnych profili.

Materiały Właściciela -wszelkie materiały zamieszczone w Portalu przez Właściciela w formie tekstowej (artykuły, newsy, wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio lub wideo, grafik lub innych.

Materiały –Materiały Właściciela i Użytkownika brane pod uwagę łącznie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cennik– cennik usług dla Użytkowników zarejestrowanych w Portalu. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Portal powstał w celu stworzenia serwisu www o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i społecznościowym dla studentów kierunków medycznych. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać osobom zainteresowanym dostęp do materiałów edukacyjnych o charakterze medycznym poprzez dostęp do treści oznaczonych Płatnym oraz Wolnym dostępem. Dodatkowo Właściciel udostępnił użytkownikom szereg narzędzi i funkcji pozwalających efektywnie wykorzystywać Internet do realizacji swoich celów i ambicji naukowych zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.

3.2. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt II Regulaminu.

3.3. Portal jest Bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, podlegającą ochronie także na podstawie prawa autorskiego.

3.4. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji z Bazy danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów jej Właściciela.

3.5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

3.6. Nieodpłatne lub/i płatne korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Gościa praw do treści zamieszczonych w Portalu, w szczególności Materiałów Właściciela. Użytkownik oraz Gość mogą korzystać z Materiałów jedynie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

3.7. Każdy GośćUżytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Portalu przez Gościa lub Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.


IV. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, INFORMACJE HANDLOWE

4.1. Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje i narzędzia internetowe:

 • przeglądanie treści Portalu charakteryzujących się Wolnym dostępem (tzw. informacje ogólnodostępne) opublikowane przez Właściciela i/lub zamieszczone tam przez innych Użytkowników Portalu w działach:

omediNEWS
o Kalendarium
o Bazy
o Patronaty
o Poradnik

 • przeglądanie oferty produktów i usług Właściciela oraz innych Reklamodawców

4.2. Dla Użytkowników, posiadających konto w serwisie www (zarejestrowanych i zalogowanych), w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie:

 • mediTV
 • mediFORUM
 • Prezentacje
 • Notatki
 • Wytyczne
 • zgłaszane Właścicielowi do nieodpłatnego zamieszczenia poprzez formularz on-line informacji o konferencjach.
 • zgłaszane Właścicielowi do nieodpłatnego opublikowania poprzez formularz on-line Notatki, Prezentacje. Wytyczne dotyczące zgłaszania artykułów do publikacji oraz przekazania praw autorskich do powyższym artykułów opisane zostały w zakładce „Dla autorów”.
 • dostęp do panelu płatności oraz możliwość wykupienia abonamentu do całości strony bądź dostępu do wybranych Materiałów Właściciela (płatny dostęp)w ramach działu mediPIGUŁKI, Testy oraz niektórych materiałów VIDEO.

4.3. Dla Użytkowników, posiadających konto w serwisie www (zarejestrowanych i zalogowanych), z wykupionym Abonamentem bądź Dostępem do wybranych materiałów (Płatny dostęp) w ramach Portalu dostępne są odpłatnie:

 • przeglądanie Materiałów Właściciela w ramach działów mediPIGUŁKI, Testy, mediTV
 • pobieranie plików PDF z fragmentami podręczników wydanych nakładem PZWL Wydawnictwa Lekarskiego

4.4. W ramach Portalu, Właściciel publikuje bannery lub linki do innych stron www, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki te mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów Właściciela. Korzystając z banneru lub linku Gość lub Użytkownik, działając na własne ryzyko i odpowiedzialność, przechodzi na stronę należącą do Właściciela banneru, działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialność za treści tam umieszczane.

4.5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dostawę/y lub jakość jakichkolwiek usług świadczonych przez innych Użytkowników Portalu,.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

5.1 Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu, ani za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z tym przez Gości i/lub Użytkowników z przyczyn spowodowanych siłą wyższą.

5.2. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu, zarówno działów charakteryzujących się Wolnym dostępem, jak również Płatnym dostępem., o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel/Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z korzystaniem przez Gościa lub Użytkownika z Portalu, dotrą do Użytkownika lub Gościa w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

5.4. Właściciel/Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron Portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik lub Gość uzyska dokładnie te informacje, których szukał.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

6.1. Umowa dotycząca warunków korzystania z Portalu zostaje zawarta z Gościem w momencie wpisania przez Gościa w oknie przeglądarki internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron. Umowa zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa ze stron Portalu.

6.2 Z zastrzeżeniem ust. 6.3 w przypadku Użytkownika umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, poczynając od momentu zarejestrowania (założenia konta) w Portalu i ulega rozwiązaniu na mocy oświadczenia Właściciela lub Użytkownika lub w przypadku usunięcia Konta przez Właściciela z przyczyn opisanych w Regulaminie lub przez Użytkownika.

6.3. W przypadku Użytkownika z wykupionym Abonamentem bądź Dostępem do wybranych materiałów (Płatny dostęp do Materiałów Właściciela) umowa zostaje zawarta na czas określony, poczynając od momentu zarejestrowania w Portalu i opłaceniu Płatnego dostępu. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie wygaśnięcia Płatnego dostępu. Płatny dostęp jest płatny z góry. Płatny dostęp wykupiony przez 1 Użytkownika jest przypisany tylko i wyłącznie do 1 osoby. Zabrania się przekazywania loginu i hasła do Portalu osobom trzecim nie posiadającym konta w Portalu i wykupionego Płatnego dostępu.

6.4. Z zastrzeżeniem ust. 6.5 Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres medistudent@pzwl.pl. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania wiadomości przez Właściciela.

6.5. W przypadku umowy z Użytkownikiem z wykupionym Płatnym dostępem każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykupiony abonament podlega zwrotowi proporcjonalnie do zakresu jego wykorzystania.

6.6. Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika z wykupionym Płatnym dostępem do płatnych Materiałów Właściciela w ramach Portalu.

6.7. Użytkownik, który uzyskał dostęp do określonych zasobów portalu wykupując Płatny dostęp, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: medistudent@pzwl.pl. W przypadku Użytkowników, reklamacje muszą być wysłane z adresu e-mail będącego jednocześnie loginem Użytkownika.

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

7.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i w tym terminie odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy, z którego została ona przesłana.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

8.1. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Portalu jako całości i jego poszczególnych elementów, a także ich treści, zastrzeżone są na rzecz Właściciela.

8.2. Przyznanie Użytkownikom oraz Gościom nieodpłatnego i/lub odpłatnego prawa do korzystania z Materiałów Właściciela nie oznacza nabycia przez nich praw do Materiałów, poza prawem do korzystania zgodnie z Regulaminem..

8.3. Zabronione jest dokonywanie (między innymi w celach komercyjnych):

 • kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub przetwarzania Materiałów;
 • rozpowszechniania treści publikowanych w Portalu, w szczególności Materiałów Właściciela;
 • pobieranie zawartości Bazy danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

8.4. Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym Regulaminie korzystanie z Portalu, korzystanie z Materiałów i/lub Bazy danych, bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, którym przysługują prawa do Materiałów lub Bazy danych) będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa.

8.5. Materiały Właściciela, dane i informacje udostępniane w Portalu przez Właściciela służą wyłącznie celom szkoleniowo-informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne.

8.6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność Materiałów udostępnianych na Portalu, w szczególności materiałów udostępnianych przez Użytkowników, a także za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników i Gości. Ryzyko związane z używaniem, posiadaniem i wykorzystaniem Materiałów udostępnianych na Portalu ponoszą Goście i Użytkownicy.

IX. REJESTRACJA i KORZYSTANIE Z PORTALU

9.1. Korzystanie z Portalu jest możliwe na 3 poziomach dostępności Materiałów:

 • Dostęp dla Gości– informacje ogólnodostępne nie wymagające rejestracji i logowania w Portalu
 • Wolny dostęp- dostęp dla Użytkowników do informacji i funkcji wymagający rejestracji i logowania w Portalu
 • Płatny dostęp do Materiałów Właściciela (Abonament lub Dostęp do wybranych materiałów)– dostępny dla Użytkowników, którzy dokonali zakupu.

9.2. Korzystanie z Portalu na poziomie dostępu dla Gości jest dostępne dla wszystkich Gości, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji oraz logowania na Portalu.

9.3. Korzystanie z Portalu na Poziomie Wolnego dostępu wymaga posiadania konta Użytkownika w Portalu i każdorazowego zalogowania się w Portalu. Nie wiąże się ono z żadnymi opłatami.

9.4. Korzystanie z poziomu Płatnego dostępu (Abonamentu lub Dostęp do wybranych materiałów) wymaga posiadania konta Użytkownika, dokonania płatności oraz każdorazowego zalogowania się w Portalu.

9.5. W celu uzyskania statusu Użytkownika należy dokonać rejestracji w Portalu, na którą składa się podanie loginu (adresu e-mail) i unikalnego hasła, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczeń przewidzianych w tym formularzu.

9.6. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie założenia konta w Portalu poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, wysyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

Akceptując formularz rejestracyjny Użytkownik równocześnie:

 • uzyskuje dostęp do poziomu Wolnego dostępu;
 • oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia;
 • zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych [w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) wypełnienie formularza rejestracyjnego będzie równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dokonująca rejestracji jest upoważniona do działania w imieniu takiego Użytkownika];

9.7. W przypadku podania fałszywych danych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z danym Użytkownikiem i usunięcia jego Konta.

9.8. Właściciel/Administrator może w każdej chwili zablokować/ograniczyć dostęp Użytkownika i/lub Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania go oraz wyznaczania jakiegokolwiek terminu zaprzestania naruszeń, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika i/lub Gościa Portalu przez udostępnianie, przekazywanie bądź inne wykorzystywanie w niedozwolony sposób informacji, do których Użytkownik i/lub Gość uzyskał dostęp przez Portal, innego naruszenia przepisów prawa lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela i/lub Użytkowników albo osób trzecich..

X. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony hasła przed dostępem osób do tego niepowołanych i nie udostępniania go osobom trzecim. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.

10.3. W razie ujawnienia naruszenia zasad dostępu do jakichkolwiek Materiałów, danych czy treści zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela/Administratora.

10.4 Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić Właściciela/Administratora o zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu , treściach naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu , przepisów prawa, dobrych obyczajów lub naruszających prawa osób trzecich ,

10.5. Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu do swoich danych osobowych, żądania zmiany, aktualizacji lub usunięcia swoich danych poprzez:
 • zarządzanie swoim Kontem;
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: medistudent@pzwl.pl, pod warunkiem że zostanie on przesłany z adresu e-mail, który jest loginem Użytkownika;
 • zaprzestania z korzystania z Portalu w każdym momencie, poprzez wyrejestrowanie się.

10.6. Użytkownikowi nie wolno:

 • wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem i dobrymi obyczajami, a także do prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowej lub promocyjnej, chyba że Właściciel wyrazi na tę ostatnią działalność uprzednią zgodę w formie pisemnej;
 • wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości w zakresie danych przekazywanych za pośrednictwem Portalu (w tym poprzez zamieszczanie fikcyjnych informacji na Portalu) i poprzez składane oświadczenia woli?;
 • zakłócać funkcjonowania Portalu, łączy internetowych lub ingerować w przekaz informacji oraz oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie, a także za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania;
 • zamieszczać w Portalu informacji, które:
 • naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób trzecich i podmiotów;
 • zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
 • zawierają pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
 • są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

11.1. Właściciel/Administrator Portalu gwarantuje w ramach swojej staranności poprawne działanie Portalu oraz zobowiązuje się do udzielania Gościom i Użytkownikom pomocy w problemach technicznych związanych z korzystaniem z Portalu i jego funkcjami.

11.2. Właściciel/Administrator ma prawo:

 • weryfikować, blokować i usuwać wszelkie Materiały zamieszczane przez Użytkowników niezgodne z prawem lub z niniejszym Regulaminem;
 • blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć konto Użytkownika korzystającego z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet;
 • zablokować w całości lub części w dowolnym momencie dostęp Użytkownika do Portalu w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, bez uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie;
 • wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca dla Użytkowników posiadających wykupiony abonament, o czym poinformuje Użytkowników, wysyłając wiadomość na ich adresy e-mail . W takim wypadku Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia umowy do dnia wprowadzenia Regulaminu. Nie wypowiedzenie umowy w tym terminie uznaje się za akceptację zmian.

11.3. Właściciel/Administrator ma prawo do wprowadzenia, w każdym czasie zmian i modyfikacji w sposobie działania Portalu, a w szczególności:

 • zmian w wyglądzie graficznym Portalu
 • modyfikacji funkcji Portalu
 • zmian w zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego informowania Użytkowników o tym fakcie.
 • przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, podane w toku rejestracji, informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu, w tym w szczególności odnośnie wprowadzanych w nim zmian.

11.4. Właściciel/Administrator ma prawo przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, informacji o charakterze marketingowym, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji w formularzu Rejestracji.

11.5. Właściciel/Administrator, bez uzyskiwania dodatkowych zgód i oświadczeń ma prawo do rozpowszechniania Materiałów Użytkowników w ramach Portalu bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy sieci Internet mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA/ADMINISTRATORA

12.1. Właściciel/Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość. Powyższe odnosi się również do Materiałów Użytkowników publikowanych w ramach Portalu.

12.2. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie albo indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy.

12.3. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

 • materiały ani jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkowników Portalu;
 • treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,

XIII. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

13.1.Otrzymane w trakcie rejestracji UżytkownikaPortalu informacje mogą być wykorzystywane do wysłania na adres e-mail Użytkownika treści na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela/Administratora drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres medistudent@pzwl.pl.

13.2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które udostępnione zostały przez Użytkownika z naruszeniem przepisów prawa i, nie wie o bezprawnym pochodzeniu tych danych ... W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel niezwłocznie postąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

13.3 Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Wydawcę następujących danych technicznych:

·adres IP komputera Użytkownika,

·wywołany adres internetowy (url),

·adres internetowy, z którego Użytkownika przeszedł na strony portalu (tzw HTTP_REFERER)

·rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

·innych informacji transmitowanych protokołem http 3 (standardowe informacje zapisywane w logach Apache)

13.4. Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Wydawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Wydawcę (zapisania identyfikatora sesji przy logowaniu). Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, ani nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub Trojanów i nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

13.5. Otrzymane w trakcie rejestracji Użytkownika w Portalu dane mogą być wykorzystywane do wysłania na adres e-mail Użytkownika treści na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawiadamiając o tym Wydawcę drogą elektroniczną, poprzez kliknięcie w link Rezygnuję z subskrypcji wysyłany każdorazowo w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Wydawcy: medistudent@pzwl.pl.

13.6. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Portalu:

 • Dane identyfikujące Użytkownika, wskazywane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w Portalu, a także jego hasło,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Portalu,
 • informacje o korzystaniu przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Portalu.
 • W przypadku uzyskania przez Właściciela informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Właściciel może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

13.7. Właściciel powiadomi Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie

XIV. OCHRONA PRYWATNOŚCI

14.1. Właściciel będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników Portalu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

14.2. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i Umowami obsługi Użytkowników.

XV. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

15.1. Właściciel, udostępniając Gościom i Użytkownikom treści i Materiały rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu, wskazuje na obowiązek przestrzegania przez nich praw własności intelektualnej.

15.2. W Portalu zamieszcza się Materiały i inne treści, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zastosowany w ramach Portalu układ oraz wybór prezentowanych Materiałów i treści stanowi samodzielny i odrębny przedmiot ochrony, bazując na ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15.3. Właściciel zastrzega, że stosowane w ramach Portalu: układ stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz Materiały Właściciela stanowią własność Właściciela i są prawnie chronione.

15.4 Użytkownicy i/lub Goście zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w ramach Portalu Materiałów Właściciela wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie Materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela/Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

15.5 Użytkownik, zgłaszając materiał do publikacji w Portalu oświadcza, że Materiały Użytkownika zamieszczane przez niego w Portalu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że posiada on nieograniczone prawa autorskie do ich publikowania a w przypadku, gdyby te oświadczenia nie były zgodne z prawdą Użytkownik poniesie pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Właściciela lub osób trzech za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia takich praw.

15.6 Zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na korzystanie z Materiałów Użytkownika przez innych Użytkowników, Gości oraz Właściciela/Administratora Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

15.7. Znaki towarowe, handlowe, a także domena, pod którą widoczny jest Portal, podlegają ochronie prawnej.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. W spawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną ( Dz.U Nr 141,1176 ), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ( Dz.U Nr 141, poz. 1176 ), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 24 poz. 83, z późniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.)

Narzędzia

Medi-narzędzia

 • Opublikuj prezentację
 • Dodaj notatki
 • mediGIEŁDA
 • mediFORUM
 • Dodaj profil
 • Dodaj wydarzenie
 • Partnerzy portalu:  Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>